Stanovy spolku

DOBROVAN, pěvecký sbor města Dobrovice, z.s.

úplné znění ke dni 30.10.2015

Článek I.

Úvodní ustanovení

 1. Název spolku: DOBROVAN, pěvecký sbor města Dobrovice, z.s. (dále též jen „spolek“)
 1. Sídlo spolku: Palackého náměstí 28, 294 41 Dobrovice
 1. DOBROVAN, pěvecký sbor města Dobrovice, z.s., je spolkem ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č.89/2012 Sb., a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.
 1. Spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu, kterým je hudební umění, především sborový zpěv. Jeho cílem je podchytit a rozvíjet talent amatérských zpěváků. Cílevědomým nácvikem pěstovat jejich hudební schopnosti, a tím zajišťovat uměleckou úroveň sboru. K úrovni přispívá i družnost, vědomí kázně a odpovědnost každého člena za výsledky sboru.
 1. Spolek je členem Unie českých pěveckých sborů (dále též jen „UČPS“) a zúčastňuje se vybraných akcí UČPS.
 1. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle spolku.

Článek II.

Činnost spolku

 1. Hlavní činnost spolku směřuje k ochraně a uspokojení společných zájmů a naplňování poslání, tak jak jsou stanoveny v čl. I., a to je prováděno zvláště prostřednictvím :

Organizace vlastní pěvecké činnosti. Spolek ve spolupráci s dalšími hudebními a pěveckými soubory předvádí veřejnosti sborové skladby i jiné formy hudebního umění; přičemž úroveň přednesu si ověřuje na oblastních vystoupeních sborů, nebo na festivalech sborového zpěvu.

 1. Vzhledem k tomu, že provozování hlavní činnosti spolku je spojeno s náklady, může spolek vykonávat i hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku spolku. O výkonu takových činností rozhoduje členská schůze.
 1. Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost a správu spolku.

 Článek III.

Členství

 1. Členství ve spolku je rozděleno na čtyři základní druhy:
 1. a) aktivní členové
 2. b) pasivní členové
 3. c) přispívající členové
 4. d) čestní členové
 1. a) Aktivní člen je přijat po hlasové zkoušce u sbormistra, který určí jeho zařazení. Podmínkou činného členství je spolehlivá účast na zkouškách a vystoupeních, dochvilnost a kázeň. Opakovaná neomluvená neúčast a pozdní příchody mohou být důvodem vyloučení ze sboru.
 1. b) Pasivní člen je občan mající zálibu ve sborovém zpěvu, nebo bývalý aktivní člen spolku, který pro nutné důvody (hlasové, zdravotní, pracovní, vysoký věk, nebo jiné) se v určitém období nemůže účastnit aktivní činnosti sboru.
 1. c) Přispívající člen je každý, kdo má zájem o tradici a rozvoj sborového zpěvu v našem městě a zaváže se k finanční nebo jiné podpoře činnosti sboru, může se stát přispívajícím členem spolku. Přispívající člen je přednostně zván na veřejná vystoupení a členské schůze.
 1. d) Čestný člen je jmenován členskou schůzi spolku na základě zásluh o hudební umění nebo za spolupráci na rozvoji spolku. O jeho jmenování se vystavuje čestný pamětní list.
 1. Členství ve spolku je dobrovolné. Členem spolku (dále jen „člen“) se může stát každá fyzická osoba starší 15 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního zástupce.
 1. Fyzická osoba se stává členem ke dni rozhodnutí výboru spolku o přijetí její žádosti o členství. Výbor spolku, může odmítnout přijetí žadatele o členství, pokud dojde k většinovému názoru, že přijetím žadatele za člena by bylo nebo mohlo být ohroženo řádného plnění poslání spolku.
 1. Ukončení členství

(a) dobrovolné vystoupení člena – členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství výboru

(b) úmrtím člena či jeho prohlášením za mrtvého

(c) vyloučením člena – členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze sdružení; výbor sdružení má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje jeho zásady a cíle nebo zanedbává své členské povinnosti nebo ohrožuje řádně plnění poslání sdružení. V případě aktivních členů je výbor povinen přihlédnout především ke stanovisku sbormistra

(d) nezaplacením členských příspěvků do data vyhlášeného výborem, a to prvním dnem prodlení se zaplacením členských příspěvků

(e) zánikem spolku

(f) rozhodnutím členské schůze o přeměně spolku na jinou právní formu v souladu s § 3045 odst. 1 občanského zákoníku

 1. Odvolání proti rozhodnutí o ukončení členství

Proti rozhodnutí o ukončení členství dle čl. II. odst. 4 písm. c) a d) lze podat ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení takového rozhodnutí stížnost členské schůzi, která o věci rozhodne na svém nejbližším zasedání. Proti rozhodnutí členské schůze o odvolání se nelze dále odvolat. K opožděně podanému odvolání se nepřihlíží. Do doby rozhodnutí členské schůze je členství člena, o němž je rozhodováno, pozastaveno.

 1. Práva členů spolku

Všichni členové spolku mají právo:

(a) účastnit se činnosti spolku

(b) být pravidelně informováni o dění ve spolku

(c) užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny (slevy na účastnických poplatcích atp.)

(d) podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání

(e) po dosažení 21 let věku, být volen do řídících a kontrolních orgánů spolku

 1. Aktivní členové spolku a členové, kteří jsou členy orgánů spolku dle čl. VI. a VIII. těchto stanov, mají nad rámec shora uvedených práv právo:

(a) hlasovat a volit na členské schůzi;

(b) nosit odznak UČPS stříbrný nad 20 let členství, zlatý za více než 40 let členství.

 1. Aktivní členové spolku, mají nad rámec shora uvedených práv právo:

(a) být vybaveni notami nacvičovaných skladeb v daném období.

 1. Povinnosti členů:

Všichni členové spolku mají povinnost:

(a) chránit a zachovávat dobré jméno spolku

(b) dodržovat stanovy spolku

(c) dodržovat usnesení členské schůze

(d) svým jednáním podporovat a prosazovat zájmy sboru, upevňovat družnost a kázeň

 1. Aktivní členové spolku, mají nad rámec shora uvedených povinností povinnost:

(a) hradit členský příspěvek

(b) navštěvovat pravidelné pěvecké zkoušky a všechna vystoupení

 1. Členové spolku neručí za případné dluhy spolku.
 1. Výbor spolku je povinen vést seznam členů, který je neveřejný. Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí výbor spolku. Výbor provede zápis nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Výbor provede výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.
 1. Výbor je povinen vydat ve lhůtě 15 dnů výpis ze seznamu členů každému členovi, který o výpis požádá.
 1. Seznam členů je uveřejněn na webových stránkách Spolku www.dobrovan.cz Předložením žádosti o členství ve spolku, vyjadřuje zájemce o členství svůj souhlas se zveřejněním seznamu členů.

Článek IV.

Orgány spolku

 1. Pro zabezpečení činnosti spolku jsou zřízeny následující orgány:

(a) členská schůze

(b) výbor

(c) sbormistr

(d) místosbormistr

(e) kontrolní komise

 1. Práva a povinnosti jednotlivých orgánů, způsob vzniku a zániku jejich funkce a průběh jejich jednání je upraven dále ve stanovách.
 1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku, ostatní orgány jsou volené.
 1. Funkční období výboru a předsedy je pět let. Členové volených orgánů spolku, jejichž počet neklesl pod polovinu, mohou kooptovat náhradní členy svého orgánu do nejbližšího zasedání členské schůze. Členství ve volených orgánech zaniká (kromě smrti člena voleného orgánu) uplynutím funkčního období, nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí pro hrubé porušení jeho povinností.

 Článek V.

Členská schůze

 Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů spolku a je nejvyšším orgánem spolku. Členská schůze projednává činnost spolku za uplynulé období, přijímá zásady činnosti pro období následující, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku. Do její působnosti tak náleží:

(a) určit hlavní zaměření činnosti spolku

(b) rozhodovat o změně stanov

(c) stanovení výše a splatnosti členských příspěvků

(d) schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření spolku za uplynulé období předkládané výborem

(e) schvalovat výsledek hospodaření spolku

(f) volit a odvolávat členy orgánů spolku

(g) hodnotit činnost dalších orgánů spolku i jejich členů

(h) rozhodnout o dobrovolném rozpuštění spolku

 1. Členská schůze je svolávána výborem spolku podle potřeby, nejméně však jednou za rok, a to bez zbytečného prodlení po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. prosinci předchozího kalendářního roku, nejpozději však do 31. října každého kalendářního roku.
 1. Na žádost nejméně jedné třetiny členů musí být svolána mimořádná členská schůze. Výbor je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi nejpozději do osmi týdnů od doručení žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné členské schůze. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.
 1. Právo zúčastnit se členské schůze mají všichni členové spolku. Každý člen je oprávněn účastnit se zasedání a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí spolku, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání členské schůze. Požaduje-li člen na zasedání sdělení o skutečnostech, které zákon uveřejnit zakazuje nebo jejichž prozrazení by spolku způsobilo vážnou újmu, nelze mu je poskytnout.
 1. Pozvánka na členskou schůzi spolu s jejím programem musí být rozeslána členům nejméně třicet dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Již svolané zasedání členské schůze lze odvolat nebo odložit.
 1. Každý člen, oprávněný hlasovat a volit dle článku III. odst. 6 těchto stanov, má jeden hlas, hlasy všech členů mají stejnou váhu. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny členů spolku, kteří jsou oprávněni hlasovat a volit dle článku III. odst. 6 těchto stanov. Usnesení členská schůze přijímá většinou hlasů přítomných členů, oprávněných hlasovat a volit dle článku III. odst. 6 těchto stanov. Usnesení, kterými jsou voleni a odvoláváni členové volených orgánů, kterými je rozhodováno o odvolání proti rozhodnutí o ukončení členství, kterými jsou měněny stanovy a kterými je rozhodováno o dobrovolném rozpuštění spolku, musí být přijata dvěma třetinami přítomných členů, kteří jsou oprávněni hlasovat a volit dle článku III. odst. 6 těchto stanov.
 1. Jednání členské schůze řídí předseda, nebo jím pověřená osoba. Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se členská schůze usnese na předčasném ukončení. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku.
 1. Výbor zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal a jak, kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Každý člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání členské schůze.

Článek VI.

Výbor

 1. Výbor je druhým nejvyšším orgánem spolku, řídí jeho činnost v souladu se stanovami a směrnicemi členské schůze po celé své funkční období.
 1. Výbor je statutárním orgánem a má 5 členů. Výbor si volí ze svého středu předsedu (viz čl. VII. těchto stanov). Jednat jménem spolku může vždy jen předseda společně s dalším členem výboru.
 1. Výbor dále volí ze svého středu pokladníka, který zajišťuje veškeré finanční záležitosti sboru. Je povinen vésti řádnou účetní evidenci a předkládat výboru, kontrolní komisi a členské schůzi zprávy o hospodaření, které schvaluje členská schůze v uzávěrce.
 1. Výbor dále volí ze svého středu tajemníka, který vede evidenci členstva, korespondenci a administrativu. Vede kroniku a pečuje o historické doklady. Zajišťuje propagaci akcí a pomáhá zajišťovat všechny pořádané akce spolku.
 1. Výbor volí a jmenuje z řad členů spolku správce notového fondu, který vede evidenci notového materiálu jak v archivu sboru, tak not vydaných členstvu.
 1. Výbor odpovídá za řádné hospodaření spolku, kontroluje dodržování rozpočtových pravidel, schvaluje změny rozpočtu, dbá na řádnou péči o majetek a zejména za řádné naplňování poslání spolku. Výbor vede a řídí práci spolku v období mezi členskými schůzemi, dohlíží na dodržování stanov, pečuje o jeho rozvoj. Výbor je oprávněn delegovat ty své pravomoci, o kterých rozhodne na další členy nebo zaměstnance sdružení. Výbor je povinen jednat s péčí řádného hospodáře.
 1. Výbor je svoláván předsedou podle potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně. Výbor je usnášeníschopný pouze za účasti všech jeho členů. Hlasy všech členů výboru mají stejnou váhu. Na schůzi výboru mohou být zváni dle potřeby hosté.
 1. Pozvání na schůzi výboru musí být písemné a musí být odesláno s programem nejméně 14 dnů před termínem schůze. Odchylky od tohoto ustanovení jsou možné pouze ze závažných důvodů a pouze pokud to výbor po svém svolání schválí.
 1. Předseda je povinen svolat do 15 dnů mimořádnou schůzi výboru, požádá-li jej o to nejméně polovina jeho členů s udáním důvodu svolání a programu schůze.
 1. Do výlučné kompetence výboru patří:

(a) svolávat členskou schůzi

(b) přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v rámci spolku

(c) posuzovat návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice a předkládat tyto návrhy členské schůzi

(d) dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku

(e) přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr

(f) přijímat členy, rozhodovat o jejich vyloučení

(g) rozhodovat o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody

(h) rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků

(i) schvalovat interní organizační normy spolku

Článek VII.

Předseda

 1. Předseda je nejvyšším výkonným představitelem spolku a navenek za spolek jedná společně s jedním z dalších členů výboru. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis vždy předseda a jeden další člen výboru. K jednání jménem spolku v dílčích věcech může být zmocněna další osoba. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění.
 1. Předseda je volen výborem ze zvolených členů výboru. Jeho funkční období končí předáním funkce nastupujícímu předsedovi. Předání je nutné provést nejpozději do 14 dnů od zvolení nového předsedy.
 1. K výlučným kompetencím předsedy patří:

(a) vedení členské schůze, ověřování její usnášeníschopnosti, pořízení zápisu z jejího jednání

(b) svolání a vedení schůzí výboru

(c) pracovní dohled nad zaměstnanci spolku

 1. Předseda se řídí zákony ČR, stanovami spolku a rozhodnutími výboru a členské schůze.
 1. Předseda může delegovat některé své kompetence na další členy výboru, případně na další členy spolku.

Článek VIII.

Sbormistr a místosbormistr

 1. Sbormistr je umělecký vedoucí sboru, zodpovědný za vhodný výběr repertoáru, za vedení zkoušek, včasné nacvičení programů pro plánovaná vystoupení.
 1. Místosbormistr zastupuje sbormistra v jeho nepřítomnosti.
 1. Funkce sbormistra a místosbormistra je slučitelná s členstvím ve výboru spolku.
 1. Sbormistra a místosbormistra volí a odvolává členská schůze z řad členů spolku.
 1. V případě, že sbormistr ani místosbormistr nevykonávají svou činnost a je tak ohroženo nacvičování programů, výbor jmenuje náhradního sbormistra z řad členů do doby zasedání členské schůze.

Článek IX.

Kontrolní komise

 1. Kontrolní komise má 3 členy. Členy kontrolní komise volí a odvolává členská schůze z řad členů spolku. Kontrolní komise si ze svého středu volí zástupce kontrolní komise, který ji zastupuje při jednání s ostatními orgány spolku a dalšími osobami zúčastněnými na činnosti spolku. Kontrolní komise se zodpovídá členské schůzi.
 1. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s členstvím ve výboru spolku. Členem kontrolní komise nesmí být osoba blízká členům výboru.
 1. Úkolem kontrolní komise je kontrolovat, zda činnost orgánů spolku a hospodaření spolku probíhá v souladu s obecně platnými předpisy, těmito stanovami, přijatými organizačními normami spolku a rozhodnutími členské schůze a výboru.
 1. Kontrolu provádí kontrolní komise nezávisle na ostatních orgánech, na základě vlastního rozhodnutí kdykoliv v průběhu roku, nejméně však jednou ročně, v rámci odsouhlasení roční závěrky hospodaření.
 1. Při provádění kontrol je kontrolní komise povinna postupovat objektivně a nestranně. Zahájení a ukončení kontroly oznámí kontrolní komise předsedovi bez zbytečného prodlení.
 1. Kontrolní komise je oprávněna nahlížet do všech dokladů spolku a dát přezkoumat roční závěrku nezávislým auditorem.
 1. O výsledku kontroly předá kontrolní komise do14 dnů předsedovi a následně členské schůzi písemnou zprávu. Zpráva musí obsahovat stručný záznam o postupu kontroly, výčet kontrolovaných oblastí, zjištěné nedostatky, jména osob, které za ně nesou odpovědnost a návrh na opatření k nápravě.
 1. Všichni členové, výbor spolku i zaměstnanci jsou povinni s kontrolní komisí v průběhu kontroly spolupracovat a poskytovat jí potřebné informace či vysvětlení a další požadovanou součinnost.
 1. Nesouhlasí-li odpovědné osoby se závěry kontrolní komise, mají právo připojit k revizní zprávě své písemné vyjádření.

Článek X.

Majetek a hospodaření

 1. Prostředky na svou činnost získává spolek zejména z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů fyzických a právnických osob z tuzemska i zahraničí, ze státních příspěvků, nadačních grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku.
 1. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.
 1. Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance polku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv.
 1. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů spolku.
 1. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku.
 1. Správní rada může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu při jeho správě.
 1. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného výborem.
 1. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem spolku jsou obsaženy ve vnitřních předpisech a směrnicích spolku.

Článek XI.

Závěrečná ustanovení

 1. Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí členské schůze nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 1. Dojde-li k zániku spolku, přechází jeho majetek po vypořádání závazků na organizaci, která má podobné poslání a cíle jako spolek.
 1. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.

 

zpět